Verkoop zelf uw recreatiewoning

Informatie over aankoop

BTW terug bij aanschaf van een recreatiewoning?

Wanneer u een recreatiewoning koopt is het belangrijk te weten of het een Marge- (geen BTW) of een BTW-woning is. Nieuwe woningen zijn altijd belast met BTW. Teruggave van de BTW kan alleen als u een BTW-nummer heeft of aanvraagt. Indien de recreatiewoning niet vanuit een bedrijf gekocht wordt, is het van belang dat u een BTW-nummer aanvraagt en dat de woning hoofdzakelijk voor de verhuur bestemd is.

Indien u zelf gebruik wilt maken van de recreatiewoning, dan zal de fiscus jaarlijks een correctie toepassen op de BTW. De huurinkomsten zijn belast met 9% BTW. Indien de totale BTW uit de huurinkomsten lager is dan € 1.345,00 is er geen afdracht verschuldigd. Boven € 1.883,00 is wèl BTW verschuldigd (correctie regeling).

Een correctie van BTW vindt ook plaats als uw chalet of verplaatsbare recreatiewoning binnen 5 jaar na aanschaf weer wordt verkocht. Op stenen woningen geldt een BTW-correctie van 10 jaar. Bij verkoop van de recreatiewoning geldt: hoe langer de periode van eigendom, des te groter uw voordeel. De makelaar kan u hier alles over vertellen.

De teruggave

Nadat u de informatie hebt ingewonnen die op uw situatie van toepassing is, moet u de teruggave zien te regelen. Hoe gaat dat in zijn werk?

U vraagt een BTW-nummer aan in verband met huurinkomsten uit de zgn. kleine ondernemingsregeling. Via de site van de belastingdienst kunt u dat realiseren met uw DigiD en BSN-nummer. Het is noodzakelijk dat u dan eveneens aangeeft op welk rekeningnummer de fiscus de teruggave kan storten.

De fiscus zal u na enige tijd een BTW-nummer toekennen. Zodra u in verband met de aankoop van de recreatiewoning een nota ontvangt ter betaling, kunt u de hierop vermelde BTW per kwartaal terugvorderen bij de fiscus. De BTW-aangifte over de huurinkomsten dient ook per kwartaal plaats te vinden. Alles kan digitaal worden afgerond op de website belastingdienst.nl

Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper, volgens de wet, drie dagen bedenktijd.

De wettelijke bedenktijd is een zogenaamd dwingend recht dat u als koper heeft om van aankoop van de recreatiewoning af te zien. De drie dagen bedenktijd gaan in nadat een getekend exemplaar van de overeenkomst aan u is overhandigd, dus niet nadat de koopovereenkomst is ondertekend. Daarvoor heeft u, afhankelijk van de dag van ondertekening, minimaal drie en maximaal vijf dagen de tijd. Dit komt omdat er tenminste twee werkdagen in de bedenktijd moeten vallen en de bedenktijd ingaat op de dag na ondertekening door de koper.

Let op: als u om uitsluitend zakelijke redenen een recreatiewoning koopt, dus met gebruikmaking van teruggave van BTW, gelden mogelijk andere voorwaarden.

Tips bij aankoop recreatiewoning!

Om u goed voor te bereiden op de onderhandeling bij aanschaf van uw recreatiewoning vindt u hieronder tien tips.

 1. Voordat u gaat bieden op een woning stelt u uw doel vast. Welk bedrag wenst u maximaal uit te geven en wat wilt u daar voor terug?
 2. U gaat geen wedstrijd in met winnaars of verliezers maar probeert voor allebei een goede sfeer te creëren, waarin beide elkaar een ‘goed’ gevoel geven. De beste prijs krijgt u niet als u wint, maar als het u wordt gegund ! 
 3. Weet waar u over praat, ken de markt, vraag via een aankoopmakelaar informatie op over het park en het gebied.
 4. Wees beleefd in uw onderhandelingen, ‘de klant vraagt nooit teveel voor de woning maar uw budget is niet toereikend’.
 5. Voorkom emotionele betrokkenheid en schakel indien mogelijk geen relaties of familie in bij de onderhandelingen. Zij willen zich waarmaken en denken te vaak in winnen en verliezen. Het gevolg: u krijgt veel korting maar betaalt uiteindelijk toch teveel
 6. Begin met een laag doch realistisch bod en schakel in kleine stapjes de prijs omhoog. Het voelt voor de verkoper heel anders als u drie keer een klein bedrag erbij doet dan één keer het totale bedrag. 
 7. Voorkom een ‘alles of niets’-situatie, houd altijd een deur(tje) open.
 8. Als er een overeenstemming is, bevestig die dan per mail, als er tussentijds stapjes worden gemaakt ook. Leg alles vast!
 9. Stel de juiste aankoopovereenkomst op en houd eventueel rekening met ontbindende voorwaarden.
 10. Wanneer de overeenkomst niet lukt, rond altijd positief af en wellicht bedenkt de verkoper zich en meldt hij zich alsnog.

Mocht het uiteindelijk niet tot een overeenkomst leiden, zie het dan als een prima ervaring om de volgende keer wel onder uw voorwaarden en binnen het budget de gewenste woning te kopen.

recreatiewoning

Heb ik een notaris nodig bij aanschaf van een recreatiewoning?

De eigendomsoverdracht van een kavel en/of een recreatiewoning geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij de notaris. Dit artikel beschrijft hoe het notariële traject verloopt.

De stukken gaan naar de notaris

De door verkoper en koper getekende koopovereenkomst wordt door de makelaar naar de notaris gezonden. Deze zal beide partijen laten weten dat de koopovereenkomst in behandeling wordt genomen. De koper zal tevens het verzoek krijgen (indien van toepassing) de waarborgsom binnen de overeengekomen termijn te storten op de zgn. ‘derdenrekening’ van de notaris.

Concept-akte

Zodra de notaris zijn dossier compleet heeft, denk aan nota-afrekening hypotheek (verkoper), kopie van facturen van te verrekenen parklasten, gemeentelijke belastingen, etc., zal hij een voorstel doen voor de juridische levering van verkoper aan koper, ook wel ‘het transport’ genoemd. Tevens zal hij een concept-akte en de nota zenden.

Inspectie

Vlak voor de overdracht heeft de koper het recht (hier moet u zeker gebruik van maken) om het aangekochte te inspecteren om te zien of dit daadwerkelijk in de staat is zoals u het heeft aangekocht, inclusief de eventuele gewenste bouwkundige aanpassingen of verbeteringen.

Betaling

Eén dag voor de afgesproken datum van overdracht moet koper het nog verschuldigde bedrag op de ‘derdenrekening’ van de notaris gestort hebben. Een eventuele hypotheek moet vantevoren aan de notaris gemeld worden, omdat hij behalve de akte van levering ook de akte van hypotheek in orde moet maken. Uiteraard ziet de afrekening er dan anders uit.

Voorlezing en ondertekening akte

Op het afgesproken tijdstip zal de notaris partijen vragen of er opmerkingen of onduidelijkheden in het concept staan. De notaris vraagt altijd of partijen volledige voorlezing van de leveringsakte op prijs stellen. Meestal wordt volstaan met beperkte voorlezing en controle van personalia en bespreking van de hoofdlijnen.
Als alle zaken in orde zijn, de betaling van de nota is voldaan en er geen ontbindende voorwaarden meer zijn, dan zullen verkoper en koper door de notaris verzocht worden hun handtekeningen te plaatsen. De notaris zal het tijdstip handmatig erbij zetten en als laatste het document zelf ondertekenen.
De notaris zendt de akte vervolgens naar het kadaster.

Pas nadat de notaris de volgende werkdag het bericht van ontvangst heeft gekregen en de bevestiging dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen door het kadaster, zal hij de koopsom naar de verkoper overmaken.

De verkoper van een vakantiewoning heeft een meldingsplicht.

Wat betekent dat?

Dit houdt in dat alle bij verkoper bekende gebreken, zowel juridisch als bouwtechnisch, aan u als koper gemeld moeten worden. De koper, u dus, heeft echter ook een onderzoeksplicht. Wanneer u niet zeker bent van de onderhoudstoestand van het chalet of de vakantiewoning, dan adviseren wij een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren.

Voor juridische zaken, zoals bestemmingsplannen in de buurt (het bestemmingsplan is het plan dat de gemeente heeft aangesteld en waarin wordt beschreven hoe de onroerende zaak gebruikt mag worden en hoe de omgeving gebruikt mag worden), kan de koper de gemeente en het Kadaster raadplegen, dit tegen kosten. Ook kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om een aankoopmakelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen en deze zal u dan zeker voor onaangename verrassingen behoeden.

Als koper van een recreatiewoning hebt u met andere zaken te maken dan de standaard zaken bij de aankoop van een reguliere woning. Denk hierbij aan parklasten, parkreglement, bijkomende kosten, aanbiedingsplicht, eventuele permanente bewoning, bouwkundige staat, rechten van buren en vele andere zaken.

Alles is anders dan bij uw eigen woning

Ook het fiscale aspect is geheel anders dan bij een reguliere woning. Waar kunt u terecht voor financiering en is er sprake van hypotheekrenteaftrek? Is het huur- of koopgrond en welke gevolgen heeft dat als u weer wenst te verkopen? Als u bijv. geen recht van opstal heeft gesloten bij huurgrond, kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan bij verkoop of doorverkoop aan het park.

De contracten

Een niet te verwaarlozen aspect is het parkreglement. Hierin kunnen venijnige speerpunten staan: niet alleen welke rechten en plichten u als gebruiker van het park heeft, maar ook bijv. of verhuur is toegestaan, wat er onder recreëren wordt verstaan, of bezoekers moeten betalen voor hun bezoek, wat voor regels er gelden bij eventuele verkoop, etc.. Zaken waar u zich bewust van moet zijn voordat u tot de aankoop van een recreatiewoning overgaat.

Inzicht in de kosten

Het belangrijkste aandachtspunt is inzicht krijgen in alle kosten. Als u hier geen ervaring mee hebt, komt u zeker voor verrassingen te staan als u eenmaal eigenaar van de recreatiewoning bent. Besef dat een verkoopmakelaar of verkoper er is voor de belangen van de verkopende partij en niet voor u als koper. De verkoopmakelaar wordt immers betaald door de verkoper.
De verkoper heeft wel een meldplicht, maar als koper heeft u een onderzoeksplicht. Met andere woorden; als er achteraf zaken zijn die u had kunnen weten (bijv. bouwkundige gebreken, recht van de buren om over uw grond te gaan, aanbiedingsplicht bij verkoop, etc.) en u heeft hier geen onderzoek naar gedaan of laten doen, dan heeft u geen rechtsmiddel om die zaken ongedaan te maken of om de geleden schade te kunnen verhalen.

Aankoopbegeleiding, deskundige hulp bij aankoop van een recreatiewoning

Als u goed voorbereid tot de aankoop van een recreatiewoning over wilt gaan, is het belangrijk deels of volledig deskundige hulp in te schakelen. Uiteraard kunt u ook alle informatie bij ons vinden als u desondanks toch graag alles zelf wenst te doen. Kijk vooral eens bij de ‘11 meest gemaakte fouten’ bij zelf aankopen.

Omdat er allerlei zeer persoonlijke aspecten bij het kopen van een recreatiewoning komen kijken en de inhoud van contracten en reglementen enorm kan verschillen, is het belangrijk de consequenties goed te laten beoordelen door een expert. Ons advies is: koop altijd samen met een expert.

Vakantiehuiswinkel heeft makelaars geselecteerd die gespecialiseerd zijn in aan- en verkoop van recreatiewoningen. Deze makelaars werken tegen 100% transparante, duidelijk vooraf afgesproken tarieven en bieden aankoopbegeleiding aan voor iedereen die overweegt een recreatiewoning aan te schaffen.

Prijsonderhandeling: de vraagprijs is vaak te hoog

De recreatiewoningmarkt is een markt waarin de prijzen sedert 2015 stijgen. Op basis van de juiste argumentatie (marktkennis) kunnen deze gespecialiseerde makelaars desalniettemin vaak voor u een flinke korting op de aankoopprijs bedingen, niet alleen op de woning, maar ook op de kavel en andere zaken. Vergeet niet dat de waarde van de woning mede wordt bepaald door onderliggende contracten van vaak meer dan 100 pagina’s.

Vakantiehuiswinkel werkt uitsluitend samen met gespecialiseerde makelaars in tweede woningen. Zo heeft u 100% zekerheid op een uitstekende dienstverlening waarbij alleen uw belang wordt behartigd. Wilt u de juiste recreatiewoning kopen, risico’s en vervelende verrassingen voorkomen, kies dan voor aankoopbegeleiding door een makelaar.

Informatie over verkoop

Een overeenkomst met een recreatiewoningmakelaar via Recreatiewoningwinkel kan dagelijks door u worden opgezegd, dus zonder opzegtermijn. Een makelaar heeft een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat hij zijn werk zo goed mogelijk moet doen, maar resultaten nooit kan garanderen.

Goede foto’s krijgen meer aandacht en verhogen de informatie-aanvragen aanzienlijk. Ook advertenties met meer dan 10 foto’s ontvangen gemiddeld 40% meer aanvragen dan advertenties met minder foto’s.

De verkoper van een vakantiewoning heeft een meldingsplicht.

Wat betekent dat?

Dit houdt in dat alle bij verkoper bekende gebreken, zowel juridisch als bouwtechnisch, aan u als koper gemeld moeten worden. De koper, u dus, heeft echter ook een onderzoeksplicht. Wanneer u niet zeker bent van de onderhoudstoestand van het chalet of de vakantiewoning, dan adviseren wij een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren.

Voor juridische zaken, zoals bestemmingsplannen in de buurt (het bestemmingsplan is het plan dat de gemeente heeft aangesteld en waarin wordt beschreven hoe de onroerende zaak gebruikt mag worden en hoe de omgeving gebruikt mag worden), kan de koper de gemeente en het Kadaster raadplegen, dit tegen kosten. Ook kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om een aankoopmakelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen en deze zal u dan zeker voor onaangename verrassingen behoeden.

Het is een feit dat een koper het vertrouwder vindt van een makelaar te kopen dan rechtstreeks van u als verkoper. Een makelaar mag dit bijzondere vertrouwen niet beschamen en zorgt dan ook voor het juist in de markt zetten van uw recreatiewoning. Hij verkoopt tegen het allerscherpste tarief. U geeft ons de verkoopopdracht en wij regelen verder alles totdat uw vakantiehuis is verkocht. Wij doen dit met inzet van alle mogelijke kanalen.

Om u goed voor te bereiden op de onderhandelingen vindt u hieronder negen tips.

Het is belangrijk vooraf over de volgende zaken na te denken:

 1. Voordat u gaat onderhandelen over de verkoopprijs stelt u uw doel vast. Welk bedrag wenst u minimaal te ontvangen en welke mogelijke herstel kosten bent u bereid te betalen.
 2. U gaat geen wedstrijd in met winnaars of verliezers maar probeert voor iedereen een goede sfeer te creëren. Bedenk daarbij: de beste prijs krijgt u niet als u wint, maar als het u wordt gegund
 3. Weet waar u over praat, ken de markt, vraag bij uw makelaar informatie op over het park en het gebied en weet ook de voordelen van de omgeving en de laatste verkoopprijzen.
 4. Wees beleefd in uw onderhandelingen; de koper biedt nooit te weinig voor uw woning maar zijn budget is niet toereikend en hij heeft wellicht nog niet het gevoel dat ú heeft met uw eigen stek.
 5. Voorkom emotionele betrokkenheid en schakel zo mogelijk geen relaties of familie in bij de onderhandelingen. Zij willen zich waarmaken en denken te vaak in termen van winnen en verliezen. Het gevolg: u krijgt een welles-nietes situatie.
 6. Begin met de hoogst mogelijke doch realistische prijs en schakel eventueel in kleine stapjes de prijs omlaag. Weet dat in de regel de aankoopprijs tot stand is gekomen na ca. drie prijsverlagingen van uw kant. Het voelt voor de koper heel anders als u drie keer een bedrag eraf doet dan één keer het totale bedrag. Voorkom een alles of niets-situatie; houd altijd een deur(tje) open.
 7. Een bod ontvangen?
  Als er overeenstemming is, bevestig die dan per e-mail. Als er tussentijds stapjes worden gemaakt ook. Leg alles vast
 8. Stel de juiste aankoopovereenkomst op probeer de ontbindende voorwaarden te beperken. Wanneer het sluiten van een overeenkomst niet lukt, rond dan altijd positief af en bedank voor de interesse. Wellicht bedenkt de koper zich nog en meldt hij zich later alsnog.

Geef kopers zekerheid bij aankopen als u zonder een makelaar werkt. Laat uw woning keuren via Recravas aankoopmakelaars en ontvang het second home vignet. De woning wordt gekeurd voor 299 euro op 42 punten en geeft zowel u als de koper veel duidelijkheid. Dit verhoogt u verkoop kans aanzienlijk. Alle woningen onder deze rubriek zijn of nieuw of worden met een makelaar verkocht of hebben de Nen keuring 8025 op de 42 punten gehad.

Trends en ontwikkelingen Recreatiewoningmarkt

Met behulp van een aantal bronnen, w.o. informatie van de NVM en onze eigen ruime, dagelijkse praktijkervaring, heeft Vakantiehuiswinkel getracht de algemene recreatiewoningmarkt in Nederland anno 2020 in kaart te brengen.

Stijgende vraag

De vraag naar recreatiewoningen in Nederland is de laatste twee jaar stijgende. Onderzoek geeft aan dat ongeveer 15.000 huishoudens per jaar zeker zijn over de aanschaf van een recreatiewoning. De ervaringen vanuit de branche geven aan dat we per jaar ongeveer een kwart hiervan als kopers op de markt gaan zien. Wij verwachten dus dat de gehele branche ruim 3.500 recreatiewoningen per jaar gaat verkopen.

Voor alle duidelijkheid: een recreatiewoning betreft een tweede woning, voorheen genoemd vakantiehuis, veelal voor recreatie en kan zowel roerend (chalets) als onroerend (steen) zijn (dit heeft gevolgen voor teruggave van de BTW; vraag naar onze informatie hierover). De traditionele ‘caravan-achtige’ woningen verdwijnen. Het chalet wordt veelal gebouwd met onderhoudsarme materialen als canexel en/of betonvezelplaat en toont steeds meer als een volwaardige woning met hypermoderne varianten.

Waarvoor wordt deze gebruikt

De recreatiewoning kan voor eigen gebruik bedoeld zijn, maar ook als investering (verhuur) of een combinatie van beide, al dan niet met een gegarandeerde vorm van rendement (vraag hiervoor naar onze informatie). Naar verwachting gaat de komende jaren voor het eerst de aankoop van recreatiewoningen de aankoop van nieuwbouw overschrijden (3500/1500), zo wijst onderzoek van Bureau Stedelijke Planning uit. De vraag is ongeveer gelijk verdeeld tussen solitaire recreatiewoningen en woningen op vakantieparken en tussen bestaande recreatiewoningen en aankoop van nieuwbouw.

Tip:

Ons advies bij nieuwbouw is vooral te kijken naar voorraadwoningen van organisaties. Deze staan vaak op de mooiste plekken en zijn vaak met veel voordeel te bemachtigen. Vakantiehuiswinkel heeft inzage in verreweg het grootste aanbod van recreatiewoningen.
De meest gevraagde woningtypen zijn de recreatiewoningen tussen de 50 en 75 m2. De vraag naar grotere recreatiewoningen stijgt, maar is nog steeds een nichemarkt. Een derde van de kopers zoekt een woning van € 50.000,- tot € 100.000,-, een kwart in de prijsklasse € 100.000,- tot € 150.000,- en nog eens een kwart kiest voor de prijsklasse € 150.000,- tot € 200.000,-. Het resterende gedeelte is de markt boven de € 200.000,-.

Prijsontwikkeling

Niet alle gebieden in Nederland zullen door de stijgende vraag een positieve prijsontwikkeling ondergaan. Er kunnen grote verschillen in prijsontwikkeling gaan optreden, afhankelijk van de locatie en het soort recreatiewoning. Alertheid en kennis zijn gewenst.
Los van uw persoonlijke smaak/voorkeur is er door recentelijk onderzoek wel degelijk wat te voorspellen over hoe de waarde van uw aangekochte woning zich gaat ontwikkelen. De verwachtingen qua prijsontwikkeling in Nederland zijn heel divers. Gespecialiseerde makelaars kunnen u hierover op basis van onderzoek en ervaring alles vertellen en uw belangrijkste vragen beantwoorden.

Belangrijke vragen

De NVM heeft recentelijk het Bureau Stedelijke Planning opdracht gegeven meer inzicht te verschaffen in recente trends en marktontwikkelingen en in wat potentiële kopers bezighoudt.

Heeft de recreatiewoningen markt ook last gehad van de crisis?

Wij kunnen hierover het volgende melden: de voorraad recreatiewoningen is in de afgelopen tien jaar met meer dan 17.000 (rond 15%) toegenomen, dit is ca. twee keer zo veel als de reguliere woningvoorraad. Sinds 2008 is echter een afname van de jaarlijkse groei van de voorraad zichtbaar.
De markt voor recreatiewoningen heeft -net als de reguliere woningmarkt- zeker ook last gehad van de crisis. Vooral op de Veluwe, in Drenthe en aan de Zuid-Hollandse kust groeide de voorraad sterk. In 2018 kwamen er minder dan 500 bij en was er dus sprake van een afname van de voorraad.
Al voor 2008 waren er al een toename van het aantal te koop staande recreatiewoningen en een gemiddelde daling van de vraagprijs zichtbaar. Dit is mede het gevolg van de stijgende voorraad en de terughoudendheid van kopers. Op dit moment staan er ruim 6000 woningen te koop waarvan Vakantiehuiswinkel er meer dan 4000 in portefeuille heeft, van zowel particulieren als parken, makelaars en projectontwikkelaars. Het is onze doelstelling dit naar ruim 5000 woningen te brengen. Zoeken wordt dan heel gemakkelijk, evenals vergelijking van het aanbod.

Is er al herstel in de markt zichtbaar?

Zoals hierboven beschreven heeft de crisis effect gehad op de verkoop van recreatiewoningen. Het aantal verkopen is tijdens de crisis met 40% afgenomen in vergelijking met de periode daarvoor. In vrijwel alle regio’s neemt de verkoop toe en neemt het aantal dagen te koop af (bron: NVM). Vakantiehuiswinkel ziet een zeer sterke vraag naar woningen met een vorm van rendement. De meeste transacties vinden plaats in de omgeving Veluwe. De provincie Zeeland heeft de hoogste transactiewaarde per verkochte woning en ook de provincie Noord-Holland is sterk in opkomst.

Is het verstandig om op dit moment in een recreatiewoning te investeren?

De totale plancapaciteit tot 2020 omvat circa 8.000 woningen. Een aantal van ongeveer 5.000 daarvan is in uitvoering of komt vrij snel op de markt. Dit betekent dat er naar verwachting rond de 1.000 recreatiewoningen per jaar zullen worden opgeleverd. Gezien de te verwachten verkopen zal er sprake zijn van een fikse daling van de voorraad. Blijft staan dat de oudere recreatiewoningen met minder comfort en op verouderende parken zeer moeilijk te verkopen zijn.
De markt is zich aan het herstellen als wij naar het aantal verkochte woningen kijken in de afgelopen twee jaar. Met ruim 1.100 verkochte woningen in 8 jaar tijd, waarin er het laatste jaar meer dan 110 zijn verkocht via ons platform, is er een sterke toename te bespeuren. Ook landelijk gezien, volgens cijfers van de NVM, is het aantal transacties weer toegenomen en is het aantal te koop staande woningen niet verder opgelopen.

In welke regio is het verstandig aan te kopen?

Net als bij de reguliere woningmarkt is onderscheid te maken in regio’s die het zeer goed en minder goed doen. Tot de eerste categorie behoren de Waddeneilanden, Zeeland, de kust van Noord-Holland en de Friese en Overijsselse meren. De resterende toeristische regio’s behoren tot de tweede categorie. In de Achterhoek, Twente/Salland, Noord-Brabant en de kust van Zuid-Holland was zelfs sprake van een gemiddelde daling van de prijzen in de periode 2000-2017; het prijsniveau is nu stabiel (ook hier zijn uitzonderingen). De regio’s met de grootste prijsstijgingen zijn allen gesitueerd in een waterrijke omgeving (kust en/of meren), maar ook locaties in de nabijheid van steden en unieke concepten waar beleving centraal staat zijn kansrijk. De regio’s met een beperkte stijging of daling worden op het kustgebied van Zuid-Holland na, juist gekenmerkt door het ontbreken van water.

Trends en ontwikkelingen in de jaren vanaf 2010

Een aantal duidelijk te benoemen factoren hebben in de afgelopen 10 jaar bijgedragen aan de toenemende vraag naar recreatiewoningen:

 1. Groei van de bestedingen en het aantal overnachtingen in de recreatieve sector
 2. De na-oorlogse generatie zet overwaarde woonhuis om in besteedbaar vermogen
 3. Professionalisering van de branche
 4. Daling van de rente tot op de dag van vandaag
 5. Toename van het besteedbaar inkomen door tweeverdieners
 6. De wens een plek voor ‘rust’ te creëren buiten alle drukte om

Recente trends en ontwikkelingen

 • Vanaf 2013 en ook duidelijk in 2018 – 2019 is herstel van de markt voor verblijfsrecreatie geconstateerd; de parken die een ‘beleving’ brengen hebben een streepje voor
 • De huurders en kopers stellen steeds hogere kwaliteitseisen aan recreatiewoningen, met name vertaalt zich dit in afwerkingsniveau en voorzieningen
 • Wat betreft de voorzieningen is vooral de nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen een belangrijk criterium
 • De vraag naar luxe/comfortabele en bijzondere recreatiewoningen met alle bijbehorende voorzieningen stijgt sterk.
 • Naast eigen gebruik wordt de recreatiewoning steeds vaker aangewend als rendementsobject
 • Veel parken met recreatiewoningen zijn aan het verouderen
 • Recreatiewoningen in verouderde parken worden in toenemende mate verhuurd voor tijdelijke huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten
 • Banken zijn terughoudend met de financiering van recreatiewoning voor particulieren
 • Gezinnen met een leeftijdsopbouw tussen 20 en 40 jaar vinden de nabijheid van toeristische attracties (45%), dagelijkse voorzieningen (80%) en het strand (80%) belangrijk
 • Personen ouder dan 60 jaar hebben een zeer grote voorkeur voor een bosrijke omgeving
 • Belangrijkste omgevingskenmerken zijn bos, strand en/of open water.
 • De recreatiewoning ligt bij voorkeur op een niet al te grote reisafstand van de hoofdwoning
 • Kansrijke locaties voor de toekomst zijn dan ook bos en/of waterrijke regio’s in de nabijheid van sterk verstedelijkte gebieden
 • De recreatiewoning wordt steeds meer een beleggingsobject, waar ook nog plezier aan beleefd wordt
 • Conclusie:

  Nederland telde in 2018 naar schatting ongeveer 114.000 recreatiewoningen. Deze staan vooral in bosrijke gebieden en de kuststreken. Ongeveer de helft ervan staat in parken. Hoewel er een ruimere vraag wordt verwacht in de komende 5 jaar, omdat de rendementsverwachtingen prima zijn en een steeds groter wordende groep kopers op de markt komt, is alertheid noodzakelijk. Het aanbod is dalend, de prijzen gaan stijgen. Koop niet te duur en weet vooral met welk doel u de woning koopt. Zorg ervoor dat relevante vragen bij elk van deze doelstellingen beantwoord zijn voordat u gaat aankopen.
  Tip: Het verbaast ons telkens weer te zien hoe vaak mensen veel van hun spaargeld of zelfs alles inzetten zonder precies te weten wat zij kopen en tegen welke voorwaarden. Wij adviseren u bij dit soort grote uitgaven in uw leven gebruik te maken van de aanwezige kennis en begeleidingskracht van een professional.

Tips bij een bezichtiging

Wij helpen u graag met deze tips de bezichtiging tot een succes te maken:

 1. Zorg ervoor dat uw recreatiewoning er piekfijn uitziet.
 2. Verblijft u nooit meer in de recreatiewoning, laat dan altijd wat meubels staan en zorg dat het geheel een bewoonde indruk maak.
 3. Zet een gezellig bloemetje op tafel en zorg voor wat planten.
 4. Zet de ramen ruim van te voren open (frisse lucht).
 5. Te bewoond is natuurlijk ook niet goed; het huis moet schoon zijn (geen vaat op het aanrecht) en opgeruimd (ook de kasten - mensen openen alle deuren bij een bezichtiging).
 6. Zeer persoonlijke zaken als een familiefoto of een vinger hoedjesverzameling kunnen beter verwijderd worden.
 7. De nieuwe eigenaar moet zich kunnen voorstellen dat hij in uw recreatiewoning verblijft, zorg dus voor een neutrale inrichting.
 8. Kleine klusjes (verfwerk, een piepende deur) nog uitvoeren.
 9. Zorg voor voldoende licht, liefst daglicht (gordijnen en luxaflex open), anders sfeerlicht.
 10. Huisdieren even niet aanwezig! (niet iedereen heeft liefde voor huisdieren).
 11. Laat de koper rustig rondkijken (wees geen opdringerige verkoper).
 12. Gastvrijheid en een huiselijke sfeer kunt u proberen te bereiken met lekker ruikende koffie/thee.
 13. Technische staat: Iedere verkoper heeft een wettelijke meldplicht laat daarom een bouwkundige keuring uitvoeren, zodat u vertrouwen kan wekken mbt de technische staat van uw recreatiewoning. Zorg voor een second home vignet ! Uw woning wordt op 41 punten nagelopen en met dit veilig kopen vignet versnelt u aanmerkelijk de verkoop.
 14. Dit geeft een geïnteresseerde substantieel meer vertrouwen.

Als test is het ook aan te raden om eens met een bekende door het huis lopen en de ervaringen aan te horen. Hierdoor komen misschien dingen aan het licht waar u niet eerder bij stil heeft gestaan. Veel succes met de verkoop!

bezichtigen